Regulamin

Home / Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady Akcji Ekologicznej „Teraz Las!” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Organizatorem Akcji jest Green Office Ecologic sp. z o. o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000346637, NIP 537-256-73-32, REGON 060574071 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Celami Akcji są promocja i popularyzacja wiedzy z zakresu gospodarki leśnej oraz zwiększenie walorów edukacyjnych i prośrodowiskowych Akcji Ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

§ 2 UCZESTNICTWO W AKCJI
1. Uczestnikami Akcji zostają podmioty, które wyraziły chęć uczestnictwa w Akcji Ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Akcji Ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, który nie chce uczestniczyć w Akcji może zgłosić swój sprzeciw Organizatorowi. Organizator zobowiązany jest sprzeciw taki uwzględnić.

3. Uczestnictwo w akcji jest nieodpłatne i nie rodzi po stronie Uczestnika żadnych dodatkowych wymogów ponad te, które wynikają z uczestnictwa w Akcji Ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA / NAGRODY
1. Z tytułu uczestnictwa w Akcji Organizator zobowiązuje się do dokonania nasadzeń drzew, we współpracy i na terenach Nadleśnictwa Biała Podlaska, wg poniższego przelicznika odpowiadającemu ilości zebranych przez Uczestnika i przekazanych Organizatorowi zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, o których mowa w Regulaminie Akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”:
a) 50 sztuk drzew za każde pełne 500 kg,
oraz
b) 500 sztuk drzew za każdą pełną 1 tonę,
oraz umieszczenia nazwy Uczestnika na tablicach okolicznościowych w miejscu nasadzenia.
Nagrody a) i b) sumują się.

2. Podstawę rozliczenia stanowić będzie ilość ZSEiE określona zgodnie z Regulaminem Akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

3. Uczestnikowi Akcji, który podczas pierwszej zbiórki nie uzyskał minimum 500 kg przysługiwać będzie prawo ponownego (w roku 2024) uczestnictwa w zbiórce. Podstawę rozliczenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowić będzie wówczas suma zebranego ZSEiE z obu terminów.

4. Wyboru dokładnego terminu, miejsca oraz gatunku sadzonych drzew dokona Nadleśnictwo Biała Podlaska, biorąc pod uwagę zasady prawidłowej gospodarki leśnej.

5. Uczestnik nie może żądać wydania nagrody w innej formie niż przewidziana w niniejszym Regulaminie, w szczególności wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie www.terazlas.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo zażądać doręczenia mu Regulaminu w formie pisemnej.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W sprawach związanych z udziałem w Akcji informacji udziela koordynator, pod numerem telefonu 83 341 75 94 wew. 23 (koszt połączenia zgodny z posiadanym planem taryfowym).

5. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Green Office Ecologic Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6c, 21-532 Łomazy. Z Administratorem można kontaktować się: listownie: ul. Spółdzielcza 6c, 21-523 Łomazy, e-mailowo: biuro@greenoffice.co lub telefonicznie: 83 341-75-94.

6. Regulamin akcji obowiązuje od dnia 5 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zaktualizowany Regulamin będzie udostępniany na stronie internetowej Akcji www.terazlas.pl i obowiązuje od dnia jego publikacji, z zachowaniem praw nabytych na mocy uprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.