Kim jest leśnik, jaka jest jego rola?

Home / Ciekawostki / Kim jest leśnik, jaka jest jego rola?

Leśnikiem nazywamy osobę, która zdobyła wykształcenie leśne po zakończonej nauce w średniej lub wyższej szkole leśnej. Zatem leśnikiem może być osoba, która ukończyła technikum leśne posiadając wykształcenie średnie techniczne o kierunku leśnym lub wydział leśny szkoły wyższej.

Jednak nie każdy leśnik to leśniczy, ale za to każdy leśniczy to leśnik. Leśniczy to stanowisko służbowe oraz funkcja jaką pełni zatrudniony leśnik w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Kim jest leśniczy?

Leśniczy najczęściej jest pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, które sprawuje nadzór nad wszystkimi lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie Polski (oprócz Parków Narodowych). Lasy Państwowe podzielone są na nadleśnictwa, w Polsce jest ich 429, te z kolei dzielą się na leśnictwa – którymi kieruje leśniczy. Leśniczemu w pracy pomaga podleśniczy, który jest jego zastępcą. Szacuje się, że obecnie Lasy Państwowe zatrudniają ponad 25 000 ludzi, bez firm zewnętrznych.

Obowiązki leśniczego:

  1. organizowanie i nadzorowanie prac związanych z hodowlą lasu i ochroną zasobów leśnych,
  2. wykonywaniu zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu pożarów,
  3. prowadzenie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
  4. prowadzenie prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
  5. organizowanie prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu.

Leśniczy zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu w obrębie swojego leśnictwa. Odpowiada również za sprzedaż drewna. Praca leśniczego opiera się na instrukcjach ochrony lasu, użytkowania, hodowli i ochrony przeciwpożarowej lasu. Jest doskonałym znawcą z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

Gdzie pracuje leśniczy?

Miejscem pracy leśniczego jest teren leśnictwa, którym zarządza. W leśniczówce znajduje się pomieszczenie biurowe (kancelaria), w którym w wyznaczonych godzinach przyjmuje osoby zainteresowane np. zakupem drewna. Jego praca jednak, to przede wszystkim praca w terenie, w lesie gdzie każdego dnia pokonuje pieszo lub prywatnym samochodem wiele kilometrów.

Leśnik a myśliwy

Leśniczy to osoba, która zajmuje się zadaniami z zakresu nasiennictwa, hodowli oraz ochrony i użytkowania lasu. Dba o stan środowiska naturalnego. Jest specjalistą z dziedziny ekologii i ochrony przyrody. Leśniczy dba także o organizację szkółek leśnych czy też uprzątnięcie lasu po klęskach żywiołowych. Dziełem pracy wielu pokoleń leśniczych jest przede wszystkim zróżnicowany gatunkowo i spełniający wiele funkcji las, z którego wszyscy korzystamy.

Z kolei myśliwy to osoba posiadająca specjalne uprawnienia do wykonywania polowań i dbająca o właściwą gospodarkę łowiecką dzikich zwierząt leśnych i utrzymanie ich populacji we właściwych ilościach. Obowiązki myśliwego nie ograniczają się jednak tylko do selekcji zwierzyny leśnej. Podczas sezonu jesienno-zimowego myśliwi pomagają także w dokarmianiu zwierząt.

Gospodarka leśna, choć obejmuje inne zadania niż gospodarka łowiecka, jest powiązana z łowiectwem i zarówno leśnicy jak i myśliwi dążą do utrzymania fauny i flory naszych lasów w jak najlepszym stanie.