Gospodarka Leśna cz. 1

Home / Ciekawostki / Gospodarka Leśna cz. 1

Organizacja Lasów Państwowych

Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach niepaństwowych.


W Lasach Państwowych zarządzanie oparte jest na trzech szczeblach:

  1. Dyrektor Generalny LP powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń, decyzji i regulaminów. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
  2. Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami (nadleśnictwami i zakładami), koordynacja działań na swoim terytorium przez wydawanie zarządzeń i decyzji obowiązujących na obszarze regionalnej dyrekcji.
  3. Nadleśnictwa (429). Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Prowadzona w nich gospodarka leśna opiera się na planie urządzania lasu, sporządzanym na 10 lat. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa. Natomiast gospodarkę leśną w leśnictwie prowadzi leśniczy.

Zakłady, działające na terenie całego kraju lub regionalnie pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do tych jednostek.

Samofinansowanie w Lasach Państwowych jest możliwe dzięki istnieniu tzw. funduszu leśnego. Nadleśnictwa o dobrej kondycji finansowej przekazują tam nadwyżki, które są potem wykorzystywane przez inne jednostki. Podstawowym zadaniem funduszu leśnego jest wyrównywanie niedoborów w nadleśnictwach, wykorzystywany jest na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – badania naukowe, tworzenie infrastruktury, sporządzanie planów urządzenia lasu. Dzięki takiemu modelowi Lasy Państwowe nie obciążają budżetu państwa – środki pochodzące ze sprzedaży drewna są przeznaczane na inne zadania, jakie ma do spełnienia organizacja.

Działalność statutowa

Strukturę organizacji Lasów Państwowych określa jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r. Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na jednej czwartej powierzchni Polski –szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy i co ważne, systematycznie powiększającej się, ponieważ dzięki staraniom leśników lasów przybywa.

Dzięki leśnikom także, zachowywana jest różnorodność biologiczna lasów. Lasy są chronione przed wieloma zagrożeniami: klęskami żywiołowymi, szkodnikami, chorobami drzew, pożarami, zaśmiecaniem, jak i przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. W taki sposób leśnicy nie tylko dbają o przyrodę, ale także umożliwiają Polakom korzystanie z jej dóbr. Leśnicy zapewniają także, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, czyli uniwersalny surowiec ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, mającego na uwadze wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy.

Jednym z głównych obowiązków Lasów Państwowych jest umożliwienie społeczeństwu korzystania z lasów. Troska państwa nad większością obszarów leśnych zapewnia istotną korzyść, jaką jest swobodny dostęp do lasów dla wszystkich obywateli. Zachęcamy wszystkich poszukujących wypoczynku w lesie do skorzystania z różnorodnej oferty turystycznej Lasów Państwowych. W lasach są do dyspozycji liczne ośrodki wypoczynkowe, leśniczówki oraz pokoje gościnne, usytuowane w malowniczych leśnych okolicach. Wszelkie niezbędne informacje, pozwalające zaplanować pełen atrakcji wypoczynek w lesie, można znaleźć w naszym Leśnym Przewodniku Turystycznym na stronie Czaswlas.pl.

Leśnicy posiadają obszerną wiedzę na temat polskich lasów, ich historii oraz wartości przyrodniczych. Aktywnie uczestniczą w działaniach edukacyjnych i promocyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości Polaków na temat lasów.

Lasy Państwowe zajmują się edukacją leśną społeczeństwa. Razem z organizacjami pozarządowymi organizowane są cykliczne wydarzenia i akcje mające na celu poszerzenie wiedzy na temat lasów, przyrody i ekologii. Ponadto, nawiązywana jest współpraca z instytucjami naukowymi, wspierając badania w dziedzinie leśnictwa.